19.08

Прийняття рішення про викуп власних акцій 19.08.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3.    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120420  

1.4.   Місцезнаходження емітента: 65070, Україна, м. Одеса, вул. 25-ої Чапаєвської дивізії,   буд. 15а

1.5.    Міжміський код, телефон та факс емітента: 0482374161

1.6.    Електронна поштова адреса емітента: odessavto-corp@te.net.ua 

1.7.   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для        

1.8.       розкриття інформації: http://odessa-avto.ukravto.ua

1.9.       Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу).

 

2. Текст повідомлення:

Відповідно до протоколу позачергових Загальних зборів учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО», далі за текстом – Емітент, б/н від 18 серпня 2014 року), виникла особлива інформація, а саме: 

 

    Дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій: 18.08.2014 року;
    Назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення: позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ОДЕСА-АВТО»
    Період викупу (дата початку й закінчення викупу): рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ ”ОДЕСА-АВТО” не передбачає періоду, протягом якого здійснюватиметься викуп акцій

4.      Порядок викупу:

Кожен акціонер – власник простих акцій ПАТ «ОДЕСА-АВТО» має право вимагати здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття рішення про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомобільний дім «Одеса» до Публічного акціонерного товариства «Одеса-Авто».

В такому випадку акціонери Публічного акціонерного товариства «ОДЕСА-АВТО» мають право до 17 вересня 2014 року звернутися до Генерального директора Публічного акціонерного товариства «ОДЕСА-АВТО» Возіяна Ігоря Анатолійовича за адресою: Україна, 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, буд. 15-а, та надати письмову заяву з вимогою про викуп акцій. Викуп акцій здійснюватиметься за рахунок товариства, за ціною 12,00 грн. за одну акцію, що дорівнює ринковій вартості акції Товариства, визначеній оцінювачем майна Товариства ТОВ «Слав-Консалтинг» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 15236/13, виданий 08.10.2013 р. Фондом державного майна України, строк дії – до 08.10.2016 р.) та затвердженій Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради №13/08/2014-1 від 13 серпня 2014 року), що відповідає звіту про оцінку майна (акцій) станом на 16.07.2014 р., день, що передував публікації про скликання цих позачергових зборів.  
Викуп акцій здійснюватиметься на підставі письмових вимог.

У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування для юридичних осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає.
Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов’язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права власності на акції викладаються в договорі про обов'язковий викуп акцій між акціонерним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.


5.     Мета викупу акцій, ціна викупу або порядок її визначення із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу: забезпечення реалізації акціонерами свого права на обов’язковий викуп ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСА-АВТО» акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» у акціонерів які реалізують право вимагати здійснення обов’язкового викупу акціонерним Товариством належних їм голосуючих акцій, якщо вони зареєструвались для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про приєднання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ ОДЕСА» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО»; ціна викупу складає 12,00 грн., що відповідає ринковій вартості акцій;

 

6.   Номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій: номінальна вартість акцій: 12,00 грн., ринкова вартість акцій: 12,00 грн. за одну акцію, що відповідає звіту про оцінку майна (акцій) станом на 16.07.2014 р., день, що передував публікації про скликання цих позачергових зборів, прибуток на акцію - 0,00 грн.

 

7.   Тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу: акції іменні прості бездокументарної форми існування, кількість акцій, що підлягають викупу, позачерговими зборами не визначена.

 

8.   Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу 0%

 

9.    Інформація щодо власників юридичних або фізичних осіб, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій: Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: вул. Червоноармійська, 15/2, м. Київ, 01004) 152018 простих іменних акцій емітента, що складає 91,352 % від кількості голосуючих акцій емітента.

10.   Прізвище, ім'я та по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу, у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій: у членів наглядової ради та/або виконавчого органу акції не викуповуються.

 

11.  Дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими власними акціями): емітент не володіє раніше викупленими власними акціями.

 

12.   Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу: 30.04.2010 року, свідоцтво №141/1/10 видане ДКЦПФР. 

 

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор

ПАТ «ОДЕСА-АВТО»                                                                           Возіян І.А.

 

                                                                                                    м.п.                   19 серпня 2014 року