24.01

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента 23.01.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120420

3. Місцезнаходження

65070 м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, б.15-А

4. Міжміський код, телефон та факс

(048)777-77-59  (0482)33-44-14

5. Електронна поштова адреса

 office@odessa-auto.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

odessa-auto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО"  23.01.2017 р.

Припинення повноважень  посадової особи виконано на підставі  Протоколу №23/01/2017-1 від 23 січня 2017 року у зв’язку з поданою заявою на відпустку по догляду за дитиною по досягнення нею трирічного віку з 25 січня 2017 року.

Посадова особа Кучман Ольга Леонідівна (паспорт: серія КМ номер 678848 виданий 26.10.2010 р. Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області), яка займала посаду Члена Дирекції-Головного бухгалтера, виходить у відпустку по догляду за дитиною по досягнення нею трирічного віку.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 5 місяців 24 дня.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО"  23.01.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі  Протоколу №23/01/2017-1 від 23 січня 2017 року, згідно поданої заяви з 25 січня 2017 року.

Посадова особа Луцька Ірина Анатоліївна (паспорт: серія КМ номер 212364 виданий 11.03.2004р. Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській обл.), призначена на посаду Члена Дирекції-Головного бухгалтера.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку повноважень.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний бухгалтер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Залуцький А.С.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

23.01.2017

(дата)