18.09

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента 17.09.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ: 03120420

3. Місцезнаходження: 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (048)777-77-59; (0482)33-44-14

5. Електронна поштова адреса:  office@odessa-auto.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.odessa-auto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО"  17.09.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "ОДЕСА-АВТО" №17/09/2018-1 від 17.09.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Залуцький Андрій Степанович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), яка займала посаду Генеральний директор, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 3 місяці.

 

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "ОДЕСА-АВТО" 17.09.2018 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПРАТ "ОДЕСА-АВТО" №17/09/2018-1 від 17.09.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Свірідов Олександр Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), призначена на посаду Генеральний директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора філії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Залуцький А.С.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

18.09.2017

(дата)