21.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ: 03120420

3. Місцезнаходження: 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (048)777-77-59; (0482)33-44-14

5. Електронна поштова адреса:  office@odessa-auto.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.odessa-auto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення

Дата отримання інформації: 20.12.2018р. емітентом отримано  від ПАТ «Національний депозитарій України» інформаційне повідомлення про завершення виконання процедур, пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (ідентифікаційний код 03121566).

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття, прямо.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 99,659232%.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 100%.

До зміни розмір пакету становив 4 177 126 шт., після зміни 4 191 409 шт.

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: відсутні.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 18.12.2018 року.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор

 

 

 

Свірідов О.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

20.12.2018

(дата)