22.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 22.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120420

3. Місцезнаходження

65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А

4. Міжміський код, телефон та факс

048-777-77-27 0482-33-44-14

5. Електронна поштова адреса

office@odessa-auto.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://odessa-avto.ukravto.ua/ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО" 19 грудня 2016 року (протокол б/н від 19 грудня 2016 року) було прийнято рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни типу товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ОДЕСА-АВТО".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни типу товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ОДЕСА-АВТО".

Дата державної реєстрації відповідних змін про товариство, що містяться в ЄДР - 22 грудня 2016 року.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Залуцький А.С.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

22.12.2016

(дата)