19.11

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ: 03120420

3. Місцезнаходження: 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (048)777-77-59; (0482)33-44-14

5. Електронна поштова адреса:  office@odessa-auto.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.odessa-auto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства

 

II. Текст повідомлення

16.11.2018р. емітент отримав від власника акцій інформацію про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 12,00 (дванадцять) грн.;

Дата набуття такого пакета: 15.11.2018р.;

Найменування власника акцій: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" (ідентифікаційний код 03121566);

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 91,416931%;

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 99,669137%;

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 99,659232%;

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 99,987912%.

 

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор

 

 

 

Свірідов О.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

19.11.2018

(дата)