04.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 03.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ: 03120420

3. Місцезнаходження: 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (048)777-77-59; (0482)33-44-14

5. Електронна поштова адреса:  office@odessa-auto.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.odessa-auto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Рішення емітента про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу.

 

II. Текст повідомлення

 

03.04.2018р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» (далі - Товариство) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 48 300 000,00 грн. шляхом приватного розміщення 4 025 000 шт. простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 12,00 грн. за акцію, за рахунок додаткових внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 4 025 000 шт. простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції - 12,00 грн.

Ціна розміщення однієї акції, визначена (затверджена) рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №03/04/2018-1 від 03.04.2018 р.) у розмірі 12,00 грн., що дорівнює номінальній вартості, а також ринковій вартості, визначеній відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженій рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №06/03/2018-1 від 06.03.2018 р.).

На дату прийняття рішення про розміщення акцій немає даних, чи призведе цей випуск до зміни власника значного пакета акцій Товариства - АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», яке до розміщення володіє акціями Товариства в кількості - 152018 шт., що становить 91,352030% у статутному капіталі.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення - 2418,7394%.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій Товариства, які знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення - 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в акції, що розміщуються - обсяг прав інвесторів визначений Статутом та законодавством України.

Спосіб оплати акцій - оплата акцій здійснюється виключно грошовими внесками в національній валюті (гривні).

Мета розміщення акцій, напрями використання отриманих коштів - усі залучені від розміщення акцій кошти будуть використані для поповнення товарних запасів Товариства, а саме 100 % фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій, будуть направлені на придбання товарних автомобілів.

Конвертація цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про розміщення, не передбачена.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії - Товариство зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, для покриття збитків від господарської діяльності.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Залуцький А.С.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

03.04.2018р.

(дата)