10.02

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 27.03.2012р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-а повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 10.02.2012 року, на «27» березня 2012  року о 1200 за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-а, 2-й поверх адміністративного корпусу, зал для конференцій, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1.     Обрання членів лічильної комісії.
 2.     Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3.     Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4.     Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5.     Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
 6.     Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
 7.     Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
 8.     Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9.     Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 10.     Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
 11.     Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову  Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
 12.     Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
 13.     Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
 14.     Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 15.     Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 16.     Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 17.     Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

2011 рік 

2010 рік 

Усього активів  

61573

58792

Основні засоби  

35796

38266

Довгострокові фінансові інвестиції  

265

265

Запаси 

9267

9536

Сумарна дебіторська заборгованість  

5399

4805

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1315

227

Нерозподілений прибуток 

(26656)

(19646)

Власний капітал 

-4355

3079

Статутний капітал 

1997

1997

Довгострокові зобов'язання 

19898

7790

Поточні зобов'язання 

44710

46507

Чистий прибуток (збиток) 

(7010)

(5393)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

166409

166409

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

285


Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 1100закінчення реєстрації – 1140

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів на 24 годину 21 березня 2012 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства  65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-а, кімната б/н (відділ економіки) до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою:  65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-а, кімната б/н (відділ економіки). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Четиркін Олександр Олександрович.

 

Контактна особа – Лобова Наталя Петрівна

 

Довідки за телефоном: 0 (482) 67-99-12

 

Генеральний директор ПАТ «ОДЕСА-АВТО»                                              Четиркін О.О.