15.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 16.04.2013р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 22.02.2013 року, на 16.04.2013 року о 12:00 годині за адресою: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, 2-й поверх адміністративного корпусу, зал для конференцій, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

    Обрання членів лічильної комісії.
    Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
    Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
    Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
    Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
    Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
    Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
    Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

   

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

57 711

63 926

Основні засоби 

42 671

34 382

Довгострокові фінансові інвестиції 

265

265

Запаси 

4 972

9 267

Сумарна дебіторська заборгованість 

3 310

4 834

Грошові кошти та їх еквіваленти 

450

1 315

Нерозподілений прибуток 

(11 050)

(4 616)

Власний капітал 

(8 436)

(2 002)

Статутний капітал 

1 997

1 997

Довгострокові зобов'язання 

16 549

19 898

Поточні зобов'язання 

48 422

44 710

Чистий прибуток (збиток) 

(6 434)

(7 010)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

166 409

166 409

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

262

285

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 11:00; закінчення реєстрації – 11:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 10.04.2013 року.

       Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, кімната б/н (відділ економіки), до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, 2-й поверх адміністративного корпусу, зал для конференцій, кімната № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Возіян Ігор Анатолійович.    

        Контактна особа – Лобова Наталя Петрівна.

        Довідки за телефоном: (0482) 67-99-12.

 

 

Генеральний директор

ПАТ «ОДЕСА-АВТО»                                                                                                                                                І.А. Возіян