06.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 08.04.14 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО», ідентифікаційний код 03120420, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 19.02.2014 року, на 08.04.2014 року о 12:00 годині за адресою: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, 2-й поверх адміністративного корпусу, зал для конференцій, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1.     Обрання членів лічильної комісії.
 2.     Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3.     Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4.     Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5.     Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
 6.     Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 7.     Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
 8.     Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9.     Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
 10.     Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
 11.     Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 12.     Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 13.     Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 14.     Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

52298

57711

Основні засоби

37217

42671

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4666

4972

Сумарна дебіторська заборгованість

3457

1830

Грошові кошти та їх еквіваленти

815

450

Нерозподілений прибуток (збиток)

    (18992)

(11050)

Власний капітал 

(16378)

(8436)

Статутний капітал

1997

1997

Довгострокові зобов'язання

6698

16549

Поточні зобов'язання

61978

49598

Чистий прибуток (збиток)

      (5231)

(6434)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

166409

166409

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

182

           

\

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 11:00; закінчення реєстрації – 11:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 02.04.2014 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

- Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових  Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, кімната б/н (відділ економіки), до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, кімната б/н (відділ економіки). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Возіян Ігор  Анатолійович.    

- Контактна особа – Лобова Наталя Петрівна

- Довідки за телефоном: 0 (482) 67-99-12.

 

 

Генеральний директор                                                                                    

ПАТ «ОДЕСА-АВТО»                                                                                     Возіян  І.А.