05.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 07.04.2015

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО», ідентифікаційний код – 03120420, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від  18.02.2015 року на 07.04.2015 року о 12-00 годині за адресою: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-А, 2-й поверх адміністративного корпусу, зал для конференцій, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  9. Припинення  повноважень  членів Наглядової Ради.

10.  Обрання членів Наглядової Ради.

11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

12.  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

13.  Обрання членів Ревізійної Комісії.

14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

15.  Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

16.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

17.  Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

18.  Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

19.  Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

60406

52298

Основні засоби

31892

37217

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

12259

4666

Сумарна дебіторська заборгованість

10569

1690

Грошові кошти та їх еквіваленти

1003

815

Нерозподілений прибуток (збиток)

(40143)

(18992)

Власний капітал 

(28651)

(16378)

Статутний капітал

1997

1997

Довгострокові зобов'язання

3349

6698

Поточні зобов'язання

85708

61978

Чистий прибуток (збиток)

(24387)

(5231)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

166409

166409

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

244

182

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 11-00; закінчення реєстрації – 11-45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 01 квітня 2015 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-  акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-  представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-А, кімната б/н (бухгалтерія) до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, кімната б/н (бухгалтерія). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Генеральний директор Возіян Ігор  Анатолійович.

 

Контактна особа –  Лобова Наталя Петрівна

 

Довідки за телефоном: (482) 67-99-12

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 40  від  05.03.2015 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

              

Генеральний Директор                                                                                                      Возіян І.А.