02.12

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 19.12.2016р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО», ідентифікаційний код – 03120420 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 25.11.2016 року, призначених на 19.12.2016 року о 12:00 годині за адресою: Україна, 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 15-А, 2-й поверх адміністративного корпусу, зал для конференцій, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
  3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
  4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  5. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСА-АВТО».
  6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.
  7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО» та визначення її повноважень.
  8. Затвердження плану перетворення.
  9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

10.  Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО», що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСА-АВТО».

11. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Проекти рішень з кожного питання порядку денного викладені в Додатку 1 до даного повідомлення.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 11:00 год.; закінчення реєстрації - о 11:45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 13.12.2016 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-А, кімната б/н (бухгалтерія), до дати скликання (проведення) позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-А, 2-й поверх адміністративного корпусу, зал для конференцій, кімната № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Залуцький Андрій Степанович. Контактна особа – Пироженко Олена Іванівна.

Довідки за телефоном: (048) 777-77-27.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://odessa-avto.ukravto.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

Генеральний директор                                                                                                              Залуцький А.С.