27.12

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "Одеса-Авто" на 16 січня 2018 р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО», ідентифікаційний код – 03120420 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 65070, Одеська обл., м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 15-А, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 20.12.2017 року, призначених на 16.01.2018 року о 10:00 годині за адресою: Україна, 65031, Одеська обл., м. Одеса, Ленінградське шосе, буд. 27-А, учбовий клас (3-й поверх основної будівлі), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1.          Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1.     Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Борисов Валерій Миколайович;

Член лічильної комісії Пироженко Олена Іванівна; Член лічильної комісії Лиховідов Юрій Олександрович.

2.          Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.   Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Склярова Володимира Олександровича.

2.2.   Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Залуцького Андрія Степановича.

 

3.      Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1.   Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-        Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-        Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-        Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-        Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-        Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-        Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-        Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-        Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-        Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-        Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-        Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-        Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-        Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-        Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-        Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-        Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

4.          Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

4.1.   Змінити місцезнаходження Товариства з «65070, Одеська обл., м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 15-А» на «67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А».

5.          Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

5.1.   Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку зі зміною місцезнаходження Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

5.2.   Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

6.      Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

6.1.   Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 09:00 год.; закінчення реєстрації - о 09:45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 10.01.2018 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за адресою: Україна, 65031, Одеська обл., м. Одеса, Ленінградське шосе, буд. 27-А, учбовий клас (3-й поверх основної будівлі), до дати скликання (проведення) позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 65031, Одеська обл., м. Одеса, Ленінградське шосе, буд. 27-А, учбовий клас (3-й поверх основної будівлі). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Залуцький Андрій Степанович. Контактна особа – Пироженко Олена Іванівна. Довідки за телефоном: 048-777-77-59.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://odessa-avto.ukravto.ua/.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

 

Генеральний директор                                                                                                                       Залуцький А.С.