23.08

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 11.09.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО» (ідентифікаційний код – 03120420) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 20.08.2018 року, призначених на 11.09.2018 року о 10:00  годині за адресою: Україна, 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А, учбовий клас (3-й поверх основної будівлі), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

         Проект рішення:

1.1.     Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Борисов Валерій Миколайович;

Член лічильної комісії Пироженко Олена Іванівна; Член лічильної комісії Лиховідов Юрій Олександрович.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

         Проект рішення:

2.1.   Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Склярова Володимира Олександровича.

2.2.   Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Залуцького Андрія Степановича.

3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

         Проект рішення:

3.1.   Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-  Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-  Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-  Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-  Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-  Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-  Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-  Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-  Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів.

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

4.1.   Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

4.2.   Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

5.1.   Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Станом на  дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 20.08.2018р.) загальна кількість акцій – 166 409 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 152 523 штук простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 05.09.2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://odessa-avto.ukravto.ua/.

Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах за довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 9:00 год.; закінчення реєстрації - о 9:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Внесення пропозицій до порядку денного позачергових Загальних зборів не передбачене, оскільки рішенням Наглядової Ради 20.08.2018р.  встановлено, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення (ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А, юридичний відділ, до дати проведення позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, Ленінградське шосе, 27-А, юридичний відділ.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Залуцький Андрій Степанович. Контактна особа – Пироженко Олена Іванівна. Довідки за телефоном: 048-777-77-59.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

 

Генеральний директор                                                                                                       Залуцький Андрій Степанович