01.06

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ

ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО», ідентифікаційний код – 03120420 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатово, Ленінградське шосе, 27-А, повідомляє, що Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ОДЕСА-АВТО» 03 квітня 2018 р. прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 48 300 000,00 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, номінальна вартість: 4 025 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 12,00 (дванадцять) гривень кожна. Привілейовані акції Товариством не випускаються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розміщення: 48 300 000,00 грн.

Ціна розміщення акцій: 12,00 (дванадцять гривень 00 копійок) гривень за одну акцію.

Форма існування акцій: бездокументарна.

Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, визначається як кількість акцій, пропорційна частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу (03.04.2018р.), розрахована від загальної кількості акцій, запропонованих до розміщення. Якщо розрахована таким чином кількість акцій не є цілим числом, вона округлюється до цілого числа в сторону зменшення.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Кожен акціонер Товариства, що є власником простих акцій на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто на 03 квітня 2018 року, має переважне право на придбання акцій додаткової емісії у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право акціонерів Товариства реалізується в строк з 11 червня 2018 року по 02 липня 2018 року включно.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає на ім’я Генерального директора Товариства в установлений строк письмову заяву про придбання акцій. Заява приймається Товариством не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками.

У заяві акціонера обов’язково повинно бути зазначено його прізвище, ім’я, по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), паспортні дані, реєстраційний код облікової картки платника податку (код ЄДРПОУ), номер контактного телефону, кількість акцій, що ним придбаваються, спосіб отримання примірника договору про придбання акцій.

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви обов’язково додається оригінал або нотаріально засвідчена копія довіреності, що підтверджує повноваження такого представника.

Заява від імені юридичної особи підписується її керівником або уповноваженою особою та засвідчується печаткою юридичної особи (у разі наявності). Разом із заявою надається копія статуту юридичної особи, засвідчена нотаріально. Для підтвердження повноважень керівника юридичної особи надається засвідчене такою юридичною особою рішення уповноваженого органу про призначення на посаду керівника юридичної особи-акціонера Товариства. Для підтвердження повноважень уповноваженої особи надається оригінал або засвідчена юридичною особою копія відповідної довіреності. Якщо статутом юридичної особи повноваження щодо придбання акцій належать до компетенції інших органів юридичної особи, до заяви додається копія такого рішення, засвідчена юридичною особою.

Заяви акціонерів приймаються та розглядаються Товариством в робочі дні в період з 11 червня 2018 року по 02 липня 2018 року включно з 10:00 до 16:00 год. (перерва на обід – з 13:00 до 14:00 год.) за місцезнаходженням Товариства: Україна, 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатово, Ленінградське шосе, 27-А, юридичний відділ.

Заяви на придбання додаткових акцій, надані акціонерами або їх представниками особисто, реєструються в обліковому журналі та розглядаються відповідно до черговості їх надходження. При цьому факт реєстрації заяви засвідчується особистим підписом акціонера (представника акціонера) в журналі. У випадку якщо заяви на придбання додаткових акцій надані засобами поштового зв’язку, у журналі, замість підпису акціонера (представника акціонера), ставиться відповідна відмітка.

Заяви на придбання додаткових акцій, надані не в межах встановленого строку, та/або зміст яких не відповідає вимогам законодавства, розгляду не підлягають та вважаються такими, що не були подані.

Акціонери, які не надали заяви на придбання акцій протягом строку реалізації акціонерами переважного права (з 11 червня 2018 року по 02 липня 2018 року включно), вважаються такими, що відмовились від реалізації свого переважного права на придбання акцій.

Кошти в оплату за акції перераховуються акціонерами протягом строку реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії (в період з 11 червня 2018 року по 02 липня 2018 року включно) після подання до Товариства відповідної заяви.

Грошові внески в оплату за акції акціонери здійснюють у гривнях. Внесення коштів здійснюється в розмірі 100% вартості акцій, що придбаваються акціонерами, в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок Товариства.

Реквізити для перерахування коштів акціонерами в оплату за акції: Одержувач: ПРАТ «ОДЕСА-АВТО», код ЄДРПОУ 03120420, п/р 26004440437 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, призначення платежу: «Оплата за акції ПРАТ «ОДЕСА-АВТО» додаткового випуску, без ПДВ».

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство видає акціонерам письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій Товариства протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше для, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій видається особисто акціонеру (його уповноваженому представнику) під підпис. Якщо акціонер не звернувся до Товариства у вищезазначений термін, то письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій надсилається рекомендованим поштовим відправленням на адресу, зазначену у заяві акціонера про придбання акцій.

У разі відповідності поданої заяви визначеним вимогам, а також за умови стовідсоткової оплати вартості акцій протягом строку реалізації переважного права (в період з 11 червня 2018 року по 02 липня 2018 року включно), між акціонером та Товариством на протязі строку першого етапу укладення договорів з першими власниками (з 03 липня 2018 року по 23 липня 2018 року включно) укладається договір купівлі-продажу акцій в трьох примірниках (по одному для акціонера, Товариства та депозитарної установи). Примірник договору, підписаний обома сторонами, видається акціонеру (представнику акціонера) особисто або надсилається поштою рекомендованим листом. Спосіб отримання примірнику договору акціонер зазначає в заяві на придбання акцій під час реалізації переважного права.

У разі відмови акціонера від укладання договору купівлі-продажу додаткових акцій, Товариство повертає сплачені акціонером під час реалізації переважного права кошти протягом 30 календарних днів після дати закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками. Акціонер вважається таким, що відмовився від укладання договору купівлі-продажу акцій, якщо протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками він (або його представник) не звернувся до Товариства та не уклав (не підписав) відповідний договір з Товариством. Акції, щодо яких не були укладені договори купівлі-продажу акцій на першому етапі укладення договорів з першими власниками, враховуються у кількість акцій, що не реалізовані протягом першого етапу підлягають реалізації на другому етапі.

На другому етапі укладення договорів з першими власниками (з 24 липня 2018 року по 25 липня 2018 року включно) здійснюється укладання договорів на придбання акцій, які залишилися нереалізованими на першому етапі, з акціонерами Товариства станом на 03 квітня 2018 року.

Для придбання акцій на другому етапі акціонерами подаються та реєструються Товариством заяви, в яких зазначається кількість акцій, яку заявник планує придбати в межах загальної кількості акцій, що підлягають реалізації на другому етапі, та укладається договір купівлі-продажу акцій.

Оплата вартості акцій здійснюється відповідно до умов приватного розміщення, в повному обсязі з 24 липня 2018 року по 25 липня 2018 року включно шляхом внесення грошових коштів на відповідний рахунок Товариства.

У випадку порушення особою, що бажає придбати акції на другому етапі укладення договорів з першими власниками, термінів та/або умов оплати акцій, Товариство повертає зазначеній особі кошти протягом 30 календарних днів після дати закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками. Договір купівлі-продажу цінних паперів в такому разі вважається розірваним, а акції, щодо придбання яких акціонером була подана заява, вважаються нерозміщеними.

Протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками заяви акціонерів на придбання акцій задовольняються у порядку їх надходження та реєстрації, до моменту вичерпання обсягу акцій, що підлягають реалізації на другому етапі. Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій не допускається.

Укладення договорів купівлі-продажу акцій здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Україна, 67663, Одеська область, Біляївський район, с. Усатово, Ленінградське шосе, 27-А, юридичний відділ.

Генеральний директор ПРАТ «ОДЕСА-АВТО»                                                              Залуцький А.С.