12.04

Особлива інформація - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 10.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Одеса-Авто"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03120420

3. Місцезнаходження емітента

65070  м. Одеса 25-тої Чапаївської дивизiї, 15а

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 7777759 (0482) 334414

5. Електронна поштова адреса емітента

office@odessa-auto.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.odessa-auto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Посадову особу Козiса Олександра Миколайовича (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Голови Наглядової ради з 10.04.2017 року на пiдставi рiшення засiдання Наглядової Ради Товариства (Протокол №10/04/2017-1 вiд 10.04.2017 року). Обрання вiдбулось у зв'язку iз прийняттям рiшення Наглядовою радою Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до переобрання. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Представник акцiонера АТ "Українська автомобiльна корпорацiя".

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор ____________ Залуцький Андрiй Степанович

                               М.П.                         10 квітня 2017 р.