11.04

Особлива інформація - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 07.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Одеса-Авто"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03120420

3. Місцезнаходження емітента

65070  м. Одеса 25-тої Чапаївської дивизiї, 15а

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 7777759 (0482) 334414

5. Електронна поштова адреса емітента

office@odessa-auto.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.odessa-auto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення

1) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:  Загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "ЗАЗ" та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "ЗАЗ" з ТОВ "СI ЕЙ АВТОМОТIВ" або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 56 000 000,00 грн. (п'ятдесят шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок);

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату; прийняття рiшення: 56000 тис. грн.;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 56000 тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 134357 тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 41,68%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

2) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "CHEVROLET" та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "CHEVROLET" з ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує

56 000 000,00 грн. (п'ятдесят шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок);

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 56000 тис. грн;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 56000 тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 134357 тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 41,68%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

3) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "CHERY" та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "CHERY" з ТОВ "СI ЕЙ АВТОМОТIВ" або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує

12 000 000,00 грн. (дванадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 12000 тис. грн;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 12000 тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 134357 тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 8,9314%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

4) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "KIA" та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "KIA" з ТОВ "ФАЛЬКОН-АВТО" або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 334 000 000,00 грн. (триста тридцять чотири мiльйони гривень 00 копiйок);

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 334 000 тис. грн;;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 334 000 тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:134357 тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 248,5914%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

5) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "MERCEDES-BENZ" та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "MERCEDES-BENZ" з ПрАТ "АВТОКАПIТАЛ" або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 1 084 000 000,00 грн. (один мiльярд вiсiмдесят чотири мiльйони гривень 00 копiйок);

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 1084000 тис. грн;;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 1084000 тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:134357 тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 806,8058%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

6) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "MERCEDES-BENZ LKV" та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "MERCEDES-BENZ LKV" з ПрАТ "АВТОКАПIТАЛ" або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 59 000 000,00 грн. (п'ятдесят дев'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок);

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення:  59000 тис. грн;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 59000 тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 134357 тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 43,9129%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

7) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "MERCEDES-BENZ VANS" та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "MERCEDES-BENZ VANS" з ПрАТ "АВТОКАПIТАЛ" або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 57 000 000,00 грн. (п'ятдесят сiм мiльйонiв гривень 00 копiйок);

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 57000 тис. грн; ;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 57000 тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 134357тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 42,4243%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:152018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

8) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "SMART" та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "SMART" з ПрАТ "АВТОКАПIТАЛ" або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок);

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 25000 тис. грн;;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 25000 тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 134357 тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 18,6071%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

 9) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "DUCATI" та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "DUCATI" з АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" в особi АВТОСЕРВIСНОЇ ФIЛIЇ "ГРАНД АВТОМОТIВ" АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 23 000 000,00 грн. (двадцять три мiльйони гривень 00 копiйок);

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 23000 тис. грн;;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 23000тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 134357 тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 17,1186%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

 10) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "JEEP" та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки "JEEP" з АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" в особi АВТОСЕРВIСНОЇ ФIЛIЇ "ГРАНД АВТОМОТIВ" АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 49 000 000,00 грн. (сорок дев'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок);

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 49000 тис. грн;;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 49000тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 134357тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 36,47%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

 11) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитних договорiв з фiнансовими установами, загальний сукупний розмiр яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 40000 тис. грн;;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 40000тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 134357тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 29,7714%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152 018 ;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 152 018 ;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

12) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: договорiв застави (iпотеки) з фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового поручителя за зобов'язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в заставу (iпотеку),  на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 200000 тис. грн;;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 200000тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 134357тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 148,8572%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

13) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 07.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: договорiв надання/отримання фiнансової допомоги, загальний сукупний розмiр яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 100000 тис. грн;;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 100000тис. грн;

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 134357 тис. грн;

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 74,4286%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 152 523;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 152 018;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор ____________ Залуцький Андрiй Степанович

М.П.                                                           07 квітня 2017 р.