08.04

Особлива інформація - відкликання та обрання членів Наглядової ради станом на 08.04.2016 року

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

 1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Одеса-Авто"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03120420

3. Місцезнаходження емітента

65070  м. Одеса 25-тої Чапаївської дивизiї, 15а

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0482) 374161 (0482) 374161

5. Електронна поштова адреса емітента

odessaavto-corp@te.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.odessa-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи  - Голови Наглядової ради Козiса Олександра Миколайовича (паспорт серiї СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 07.04.2016 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Бей Наталiї Олександрiвни (паспорт серiї СО 172271, виданий 06.07.1999 року Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 07.04.2016 року) у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Сенюти Iгоря Васильовича (паспорт серiї КВ 272478, виданий 07.10.1999 року Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 07.04.2016 року) у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

Посадову особу - Члена Наглядової ради Козiса Олександра Миколайовича (паспорт серiї СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 07.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. На iнших посадах в Товариствi посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Голова Правлiння.

Посадову особу - Члена Наглядової ради Бей Наталiю Олександрiвну (паспорт серiї СО 172271, виданий 06.07.1999 року Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 07.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. На iнших посадах в Товариствi посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань i маркетингових комунiкацiй.

Посадову особу - Члена Наглядової ради Сенюту Iгоря Васильовича (паспорт серiї КВ 272478, виданий 07.10.1999 року Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 07.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. На iнших посадах в Товариствi посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Начальник департаменту майнових вiдносин.

Посадову особу - Члена Наглядової ради Корольчука Юрiя Степановича (паспорт серiї АС 007875, виданий 09.02.1996 року Луцьким РВ УМВС України у Волинськiй обл.) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 07.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства На iнших посадах в Товариствi посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв -- Генеральний директор.

Посадову особу - Члена Наглядової ради Прилуцьку Валентину Iванiвну (паспорт серiї СН 589191, виданий 05.08.1997 року Подiльським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 07.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв'язку iз переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства На iнших посадах в Товариствi посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Економiст з фiнансової роботи, начальник вiддiлу органiзацiї працi i заробiтної плати.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний директор ____________ Залуцький Андрiй Степанович

 

 

 

 

                               М.П.