01.08

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 31.07.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості:

 

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Одеса-АВТО"

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120420     

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 65070, м.Одеса, 25-тої Чапаївської дивізії, 15а     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 679-912, (0482) 374-161    

1.6. Електронна поштова адреса емітента: odessaavto-corp@te.net.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.odessa-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:

Посадова особа Генеральний директор Четиркiн Олександр Олександрович (паспорт: серiя КЕ номер 312534 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi 04.07.1996) звiльнена 31.07.2012.  Звiльнення вiдбулось за рiшенням Наглядової Ради ПАТ "Одеса-АВТО"  (протокол №31/07/2012-1 вiд 31 липня 2012 р.) за угодою сторiн на пiдставi поданої посадовою особою заяви. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 9,5 мiсяцiв.

Посадова особа Генеральний директор Возiян  Iгор  Анатолiйович (паспорт: серiя МК номер 229265 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 06.06.1996) призначена 31.07.2012 р., приступить до виконання своїх обов'язків 01.08.2012 р. Призначення вiдбулось за рiшенням Наглядової Ради ПАТ "Одеса-АВТО"  (протокол №31/07/2012-1 вiд 31 липня 2012 р.) за сумiсництвом, за контрактом на пiдставi поданої посадовою особою заяви. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - не визначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi -  директор пiдприємства.

 

3. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний Директор Возіян Ігор Анатолійович