20.06

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 19.06.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Одеса-Авто"

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120420     

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 65070, м.Одеса, 25-тої Чапаївської дивізії, 15а     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 679-912, (0482) 374-161    

1.6. Електронна поштова адреса емітента: odessaavto-corp@te.net.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: www.odessa-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:

Посадова особа Головний бухгалтер – член дирекції Касюк Микола Миколайович (паспорт: серiя КК номер 066994 виданий Приморським РВУМВС України в Одеськiй областi 09.09.1998) припиняє свої повноваження 21.06.2012. Звiльнення вiдбулось згiдно Наказу Генерального директора ПАТ "Одеса-АВТО" №57-к вiд 19.06.2012 р. за власним бажанням посадової особи та протоколу Наглядової ради № 19/06/2012-1 від 19.06.2012 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 мiсяцiв. 
Посадова особа Заступник головного бухгалтера - Кучман Ольга Леонiдiвна (паспорт: серiя КМ номер 678848 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 26.10.2010) приступає до виконання обов'язків Члена дирекції - головного бухгалтера з 22.06.2012. Призначення вiдбулось згiдно Наказу Генерального директора ПАТ "Одеса-АВТО" №57-к вiд 19.06.2012 р. та протоколу Наглядової ради № 19/06/2012-1 від 19.06.2012 року. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - не визначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - член дирекцiї - в.о. головного бухгалтера, заступник головного бухгалтера.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний Директор Четиркін Олександр Олександрович