02.08

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 01.08.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Одеса-АВТО"

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120420     

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 65070, м.Одеса, 25-тої Чапаївської дивізії, 15а     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 679-912, (0482) 374-161    

1.6. Електронна поштова адреса емітента: odessaavto-corp@te.net.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.odessa-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:

Посадова особа Виконуючий обов'язки члена дирекцiї - головного бухгалтера Кучман Ольга Леонiдiвна (паспорт: серiя КМ номер 678848 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 26.10.2010) звiльнена 01.08.2012. Звiльнення вiдбулось за рiшенням Наглядової Ради ПАТ "Одеса-АВТО"  (протокол № 01/08/2012 -1 вiд 01 серпня 2012 р.) та рiшенням Генерального директора (наказ №71-к вiд 01.08.2012 р.) на пiдставi поданої посадовою особою заяви. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 мiсяць.

Посадова особа Член дирекцiї - головний бухгалтер Кучман Ольга Леонiдiвна (паспорт: серiя КМ номер 678848 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 26.10.2010) призначена 01.08.2012. Призначення вiдбулось за рiшенням Наглядової Ради ПАТ "Одеса-АВТО"  (протокол № 01/08/2012 -1 вiд 01 серпня 2012 р.) та рiшенням Генерального директора (наказ №71-к вiд 01.08.2012 р.) на пiдставi поданої посадовою особою заяви. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - не визначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi -  член дирекцiї - в.о. головного бухгалтера, заступник головного бухгалтера.

 

3. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний Директор Возіян Ігор Анатолійович