28.03

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 27.03.2011р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

    Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Одеса-Авто"

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120420     

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 65070, м.Одеса, 25-тої Чапаївської дивізії, 15а     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 679-912, (0482) 374-161    

1.6. Електронна поштова адреса емітента: odessaavto-corp@te.net.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: www.odessa-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

    Текст повідомлення:

 

Посадова особа Голова Наглядової Ради Васадзе Вахтанг Тарiелович (паспорт: серiя СН номер 127347 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08.06.2004) звiльнена 27.03.2012.

Звiльнення вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО" (протокол  вiд 27 березня 2012 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

 

Посадова особа Член Наглядової Ради Васадзе Нiна Тарiелiвна (паспорт: серiя МЕ номер 735697 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 29.03.2006) звiльнена 27.03.2012.

Звiльнення вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО" (протокол  вiд 27 березня 2012 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

 

Посадова особа Член Наглядової Ради Козiс Олександр Миколайович (паспорт: серiя СН номер 183291 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14.05.1996) звiльнена 27.03.2012.

Звiльнення вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО" (протокол  вiд 27 березня 2012 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

 

Посадова особа Член Наглядової Ради Бей Наталiя Олександрiвна (паспорт: серiя СО номер 172271 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06.07.1999) звiльнена 27.03.2012.

Звiльнення вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО" (протокол  вiд 27 березня 2012 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

 

Посадова особа Член Наглядової Ради Пiдмурняк Олексiй Васильович (паспорт: серiя НА номер 301373 виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй областi 20.02.1997) звiльнена 27.03.2012.

Звiльнення вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО" (протокол  вiд 27 березня 2012 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

 

Посадова особа Голова Наглядової Ради Васадзе Вахтанг Тарiелович (паспорт: серiя СН номер 127347 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08.06.2004) призначена 27.03.2012.

Призначення вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО" (протокол  вiд 27 березня 2012 року) та за рiшенням Наглядової Ради у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу - 3 роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi -  енеральний директор товариства; Генеральний директор фiлiалу; помiчник Генерального директора; фахiвець з продажу.

Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй.

 

Посадова особа Член Наглядової Ради Васадзе Нiна Тарiелiвна (паспорт: серiя МЕ номер 735697 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 29.03.2006) призначена 27.03.2012.

Призначення вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО" (протокол  вiд 27 березня 2012 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу - 3 роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi -  фiнансовий директор; заступник начальника департаменту злиття, поглинання та залучень фiнансування; провiдний фахiвець департаменту злиття, поглинання та залучень фiнансування; фахiвець вiддiлу банкiвського обслуговування та управлiння кредитами.

Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй.

 

Посадова особа Член Наглядової Ради Козiс Олександр Миколайович (паспорт: серiя СН номер 183291 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14.05.1996) призначена 27.03.2012.

Призначення вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО" (протокол  вiд 27 березня 2012 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу - 3 роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi -  Голова Правлiння; Перший вiце-президент; вiце-президент; Директор рекламно-iнформацiйного департаменту; начальник комп'ютерного центру.

Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй.

 

Посадова особа Член Наглядової Ради Бей Наталiя Олександрiвна (паспорт: серiя СО номер 172271 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06.07.1999) призначена 27.03.2012.

Призначення вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО" (протокол  вiд 27 березня 2012 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу - 3 роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - Заступник Голови Правлiння; начальник департаменту аналiтики та iмiджу.

Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй.

 

Посадова особа Член Наглядової Ради Сенюта Iгор Васильович (паспорт: серiя КВ номер 272478 виданий Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi 07.10.1999) призначена 27.03.2012.

Призначення вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСА-АВТО" (протокол  вiд 27 березня 2012 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу - 3 роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi -  начальник департаменту майнових вiдносин, начальник вiддiлу майнових прав, юрисконсульт.

Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй.

 

3. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний Директор Четиркін Олександр Олександрович