26.05

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 25.05.2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Одеса-Авто"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03120420

3. Місцезнаходження емітента

65070  м. Одеса 25-тої Чапаївської дивизiї, 15а

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0482) 374161 (0482) 374161

5. Електронна поштова адреса емітента

odessaavto-corp@te.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.odessa-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Посадова особа Генеральний директор Возiян Iгор Анатолiйович (паспорт: серiя МК номер 229265 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 06.06.1996) припинено повноваження 25.05.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням Наглядової Ради ПАТ "Одеса-Авто"  (протокол №25/05/2015-1 від 25 травня 2015 р.) за угодою сторiн на пiдставi поданої посадовою особою заяви. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 10 мiсяцiв.

Посадова особа Генеральний директор Залуцький Андрiй Степанович (паспорт: серiя СС номер 031412 виданий Калуським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 11.04.1996) обрана 25.05.2015 р., приступить до виконання своїх обов'язкiв з 26.05.2015 р. Обрання вiдбулось за рiшенням Наглядової Ради ПАТ "Одеса-Авто" (протокол №25/05/2015-1 від 25 травня 2015 р.) за контрактом, на пiдставi поданої посадовою особою заяви. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор, генеральний директор.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади Генеральний директор  Возiян Iгор Анатолiйович  25.05.2015 р.