16.01

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 13.01.2012р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

    Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Одеса-Авто"

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120420         

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 65070, м.Одеса, 25-тої Чапаївської дивізії, 15а     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 679-912, (0482) 374-161    

1.6. Електронна поштова адреса емітента: odessaavto-corp@te.net.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: www.odessa-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

    Текст повідомлення:

Посадова особа  член  Дирекції - Виконуючий обов'язки головного бухгалтера Кучман  Ольга Леонiдiвна (паспорт: серiя КМ номер 678848 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 26.10.2010) припинила повноваження 13.01.2012.

Увiльнення  вiдбулось згiдно наказу генерального директора № 5-к вiд 13.01.2012 за згодою сторін та  протоколу Наглядової ради  №13/01/2012-1  вiд 13.01.2012.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi, складає 1 мiсяць.

 

Посадова особа член Дирекцiї - Головний бухгалтер Касюк Микола Миколайович (паспорт: серiя КК номер 066994 виданий Приморським РВУМВС України в Одеськiй областi 09.09.1998) призначена 16.01.2012.

Призначення вiдбулось згiдно наказу генерального директора № 5-к вiд 13.01.2012 та протоколу Наглядової ради  №13/01/2012-1  вiд 13.01.2012.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особу призначено на невизначений строк.

Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом своєї дiяльностi: заступник голови правлiння по економiцi i фiнансам; головний бухгалтер - начальник фiнансово-економiчного вiддiлу.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Четиркін Олександр Олександрович