12.12

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 12.12.2011р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Одеса-Авто"

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03120420     

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 65070, м.Одеса, 25-тої Чапаївської дивізії, 15а     

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482) 679-912, (0482) 374-161    

1.6. Електронна поштова адреса емітента: odessaavto-corp@te.net.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: www.odessa-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.      Текст повідомлення:

Посадова особа Головний бухгалтер Мглосєк Юлiя Володимирiвна (паспорт: серiя КК номер 385281 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi 19.11.1999) звiльнена 12.12.2011.

Звiльнення вiдбулось згiдно наказу генерального директора №103-к вiд 12.12.2011 за згодою сторiн.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi, складає 3 мiсяцi.

 

Посадова особа Виконуючий обов'язки головного бухгалтера Кучман Ольга Леонiдiвна (паспорт: серiя КМ номер 678848 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 26.10.2010) призначена 12.12.2011.

Призначення вiдбулось згiдно наказу генерального директора  №103-к  вiд 12.12.2011.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особу призначено на невизначений строк.

Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом своєї дiяльностi - член дирекцiї - в.о. головного бухгалтера, заступник головного бухгалтера.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор  Четиркін Олександр Олександрович