08.04

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 07.04.2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Одеса-Авто"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03120420

3. Місцезнаходження емітента

65070  м. Одеса 25-тої Чапаївської дивизiї, 15а

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0482) 374161 (0482) 374161

5. Електронна поштова адреса емітента

odessaavto-corp@te.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.odessa-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

     Посадова особа Голова наглядової ради Васадзе Вахтанг Тарiелович (паспорт: серiя СН номер 127347 виданий Старокиївським РУ ГУ України в м. Києвi 27.06.1996) припинено  повноваження 07.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 07.04.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00300%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.

     Посадова особа Член наглядової ради Васадзе Нiна Тарiелiвна (паспорт: серiя МЕ номер 735697 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 29.03.2006) припинено повноваження 07.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 07.04.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.

     Посадова особа Член наглядової ради Козiс Олександр Миколайович (паспорт: серiя СН номер 183291 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14.05.1996) припинено повноваження 07.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 07.04.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.

     Посадова особа Член наглядової ради Бей Наталя Олександрiвна (паспорт: серiя СО номер 172271 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 01.07.1999) припинено повноваження 07.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 07.04.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.

     Посадова особа Член наглядової ради Сенюта Iгор Васильович (паспорт: серiя КВ номер 272478 виданий Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 07.10.1999) припинено поноваження 07.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 07.04.2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.

     Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Уласенко Юлiя Олександрiвна (паспорт: серiя ВК номер 617369 виданий Калiнiнським РВ Горлiвського МУ ГУМВС України в Донецькiй обл. 17.07.2009) припинено повноваження 07.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 07.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням складу ревiзiйної комiсiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

     Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Вертiйова Антонiна Дмитрiвна (паспорт: серiя СТ номер 075838 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 29.11.2008) припинено повноваження 07.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 07.04.2015 р.) у зв'язку з переобранням складу ревiзiйної комiсiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

     Посадова особа Голова наглядової ради Козiс Олександр Миколайович (паспорт: серiя СН номер 183291 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14.05.1996) обрано на посаду  07.04.2015 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 07.04.2015 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради. На пiдставi рiшення засiдання наглядової ради (протокол №07/04/2015-1 вiд 07.04.2015 р.) посадова особа обрана головою наглядової ради.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - голова парвлiння, перший вiце-президент, вiце-президент, директор рекламно-iнформацiйного департаменту, начальник комп'ютерного центру.

     Посадова особа Член наглядової ради Бей Наталя Олександрiвна (паспорт: серiя СО номер 172271 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 01.07.1999) обрано на посаду 07.04.2015 р. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 07.04.2015 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник голови правлiння з фiнансових питань i маркетингових комунiкацiй.

     Посадова особа Член наглядової ради Сенюта Iгор Васильович (паспорт: серiя КВ номер 272478 виданий Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 07.10.1999) обрано на посаду 07.04.2015 р. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 07.04.2015 р.).  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу майнових вiдносин, начальник департаменту майнових вiдносин.

     Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Iскра Iгор Iванович (паспорт: серiя АК номер 218035 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 23.06.1998) обрано на посаду 07.04.2015 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 07.04.2015 р.) посадова особа обрана членом ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 07.04.2015 р.) посадова особа обрана головою ревiзiйної комiсiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник управлiння претезiйно-позовної роботи.

     Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Вертiйова Антонiна Дмитрiвна (паспорт: серiя СТ номер 075838 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 29.11.2008) обрано на посаду 07.04.2015 р. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 07.04.2015 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член-правлiння - головний бухгалтер.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади. Генеральний директор  Возiян Iгор Анатолiйович  07.04.2015 р.