05.05

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової Ради станом на 04.05.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Одеса-Авто"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03120420

3. Місцезнаходження емітента

65070  м. Одеса, 25-тої Чапаївської дивизiї, 15а

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0482) 374161 (0482) 374161

5. Електронна поштова адреса емітента

odessaavto-corp@te.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.odessa-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Посадову особу - Голову Наглядової ради Козiса Олександра Миколайовича (паспорт серiї СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду з 04.05.2016 року на пiдставi рiшення засiдання Наглядової Ради Товариства (Протокол №04/05/2016-1 вiд 04.05.2016 року). Обрання вiдбулось у зв'язку iз прийняттям рiшення Наглядовою радою Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. На iнших посадах в Товариствi посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Голова Правлiння.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор ____________ Залуцький Андрiй Степанович. 04.05.2016 р.             М.П.