30.06

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 29.06.2017р.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та  

паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої

для розкриття в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Залуцький Андрiй Степанович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

 

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Одеса-Авто"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

65070 м. Одеса 25-тої Чапаївської дивизiї, 15а

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03120420

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 7777759 (0482) 334414

6. Електронна поштова адреса емітента

office@odessa-auto.od.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.06.2017

 

(дата)

     

 

2. Повідомлення опубліковано* у

Вiдомостi НКЦПФР

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.odessa-auto.ukravto.ua

в мережі Інтернет

30.06.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.06.2017

припинено повноваження

Член Дирекцiї - головний бухгалтер

Луцька Iрина Анатолiївна

КМ 212364 Бiлгород-Днiстровським РВ УМВС України в Одеськiй областi 11.03.2004

0.00000

Зміст інформації

Припинення повноважень члена Дирекцiї - головного бухгалтера Луцької Iрини Анатолiївни (паспорт: серiя КМ номер 212364 виданий Бiлгород-Днiстровським РВ УМВС України в Одеськiй областi 11.03.2004) вiдбулось 29.06.2017 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №29/06/2017-1 вiд 29 червня 2017 р.) на пiдставi поданої Луцькою I.А. заяви про переведення її з посади члена Дирекцiї - головного бухгалтера на посаду заступника головного бухгалтера. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 0 рокiв 5 мiсяцiв.

29.06.2017

призначено

Член Дирекцiї - головний бухгалтер

Кучман Ольга Леонiдiвна

КМ 678848 Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеськiй областi 26.10.2010

0.00000

Зміст інформації

Призначення члена Дирекцiї - головного бухгалтера Кучман Ольги Леонiдiвни (паспорт: серiя КМ номер 678848 виданий Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеськiй областi 26.10.2010) вiдбулось 29.06.2017 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №29/06/2017-1 вiд 29 червня 2017 р.) на пiдставi поданої Кучман О.Л. заяви про переривання вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Член Дирекцiї - головний бухгалтер.