Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і б

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента 17.09.2018р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 11.09.2018р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Річна інформація емітента ПРАТ "ОДЕСА-АВТО" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕСА-АВТО", що відбулися 03.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. 03.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 03.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 03.04.2018 р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 03.04.2018р.

Інформація для акціонерів (згідно ч. 4 ст. 35 ЗУ "Про акціонернні товариства") щодо проведення річних загальних зборів

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 30.01.2018р.